close
تبلیغات در اینترنت
با دستای یه پیرغلامت پیرن سیاه بپوشه

بسم الله الرحمن الرحيم

[۱-عاشورا و انسانیت ] :کی از ماندگارترین پیام های عاشورا که برای تمام بشریت در طول تاریخ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان، آموزنده و زندگی سازاست،این جمله امام(علیه السلام ) است که فرمودند: «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.» امام(علیه السلام ) دراین جمله به این نکته اشاره می کند که انسانیت یک ملاک بسیار ارزشمند است که جدای از هر دین و مسلک که انسان ها از آن پیروی می کنند و مؤمن به خداوند که یا کافر هستند، یک گوهر درونی در وجود تمام آنهاست که به نام انسانیت که اگر هر فرد به آن مراجعه کند، می تواند راه درست و حقیقت را پیدا کند و حق و ناحق را به واسطه همین گوهر درونی تا حدود زیادی تشخیص دهد. در جای دیگر ایشان فرمودند: «دین لغلغه دهان شما نباشد.» یعنی به مسایل دین به صورت ظاهری نگاه نکنید بلکه تلاش کنید تا آن را در زندگی خود متبلور و متجلی کنید. نمود حضور دین در زندگی ایشان،بزرگی روح، عزت و کرامت انسانی، به اسارت نگرفتن روح انسان در دام خواهش ها ووسوسه ها وتسلیم نشدن دربرابرآنچه انسانیت و روح انسانی را ذلیل می کند، خواهد بود. به همین دلیل است که امام(علیه السلام ) می فرماید: «مرگ در مسیر عزت،حیات جاودان است.» 2-عاشورا و امید امام حسین(علیه السلام) درآن شرایط سنگین قبل ازشهادتش، خانواده اش را جمع می کند وبه ایشان می فرماید:«برای سختی ها ومشکلات آماده باشید و مطمئن باشید که خداوند، شر دشمنان را از شما دور می کند.»امام(علیه السلام ) با اینکه می داند چه شرایط سختی در انتظار خانواده اش است آنها را برای چنین مصایبی آماده می کند وبه عنوان بزرگ ترین خانواده،اعضای خانواده اش را متوجه رحمت وعنایت خداوند می کند و اینکه همه چیز در اراده خداوند است. این یک پیام خانوادگی دارد برای تمام کسانی که در زندگی با مشکلاتی رو به رو می شوند و به سرعت دچار افت روحیه می شوند یا عنان اختیارازکف می دهند.امام(علیه السلام ) در سخت ترین شرایط به خانواده اش روحیه می دهد و زمانی که حضرت زینب(سلام الله علیه ) بی تابی می کند، امام(علیه السلام ) دست روی سینه خواهرش می گذارد و می فرماید: «مبادا شیطان صبروشکیبایی تورا از بین ببرد».اینها همه درسهایی است که ما ازاین واقعه عاشورا می گیریم ومی توانیم درزندگی، از آنها استفاده کنیم. 3-عاشورا و عبودیت یکی از مهم ترین پیام های واقعه عاشورا،بحث توحید است. اینکه تمام سختی ها و مصایب عاشورا به دلیل این بود که امام حسین(علیه السلام ) فقط تسلیم امرخداوند بوده تا جاهلیت به وجود آمده را ازبین ببرد.اگردرجملات آخر امام(علیه السلام ) قبل از شهادت تأمل کنیم،می بینیم که ایشان می فرمایند: «خداوندا من تسلیم امرتو هستم و به قضای تورضایت دارم ومعبودی جزتو نمی شناسم و پرستش نمی کنم. و فریادرس فریادرسان هستی.» توجه کنید که در نمازهای یومیه که هرروزمی خوانیم می گوییم: «ایاک نعبدوایاک نستعین».چند نفرازما به این جمله توجه می کنیم؟ درحالی که پیام امام(علیه السلام ) درآخرین لحظات زندگی اش همین آیه است.این همان چیزی است که به عنوان سلامت معنوی ازآن نام می برند. سلامت معنوی یعنی اینکه زندگی ما رنگ خدایی بگیرد وبه آزادی معنوی دست پیدا کنیم که ازغیرخدا جدا شویم وبه توحید فکری وعملی ناب برسیم. متأسفانه افرادی هستند که درزندگی وقتی با یک مشکل رو به رومی شوند اولین چیزی که فراموش می کنند خداست و برای حل مشکل خود دست به دامان این وآن می شوند.پیام عاشورا استقامت، صبروامید است و اینکه خداوند قادر برتمام مسایل است.انسانی که به این مراحل برسد واین پیام را درزندگی خود متجلی کند،هیچ گاه در برابرزوروباطل قد خم نمی کند وسازش نمی پذیرد چون به خداوند تکیه دارد و ایمان دارد که حق و حقیقت،نهایتاً پیروز است. به این صورت است که پیام امام حسین(علیه السلام ) و عاشورا،جهت زندگی انسان ها را تغییرمی دهد واتفاقاً درتحمل سختی های دنیای امروزهم راه گشاست. 4-عاشورا و آزادگی بحث بسیار مهم دیگری که از پیام های بزرگ پدیده عاشورا است،بحث آزادی افراد درانتخاب وتصمیم گیری است.آنجا که امام(علیه السلام ) درشب عاشورا تمام یارانش را جمع کرد وبه ایشان فرمود:«من تکلیف دارم واین دشمنان با من سرو کار دارند واگرشما هم بمانید،کشته خواهید شد.هیچ تکلیفی بر شما نیست» و چراغ ها را خاموش می کند و می فرماید: «هرکس که می خواهد ازهمین راه که آمده است، بازگردد.» آیا شما آزادی عمل واختیاری بیش ازاین درطول تاریخ سراغ دارید؟ وقتی که امام(علیه السلام ) می فرماید:«من بیعت خودم را از شما برمی دارم.» یعنی از آنچه که خود ایشان صاحب حق واختیاراست هم کوتاه می آید وازحق خودش نیزمی گذرد. فقط به این دلیل که به اصل آزادمنشی وآزادی درتصمیم گیری وتفکرافراد احترام می گذارد.امام(علیه السلام )با این کارقصد داشت فقط افرادی را درکنارخود نگه دارد که به اهمیت موضوع وباطن اعمال ایشان آگاهی داشتند ونه ازروی جهل ویا اجباردرکنارامام(علیه السلام )مانده بودند.به همین دلیل فرمودند:«آن تعداد معدود افرادی که با من هستند،باید از آگاه ترین انسان ها باشند.» افرادی که عقیده کامل داشتند که امام(علیه السلام ) برای رضای خداوند واجرای تصمیم الهی دست به این کار زده است نه ازروی قدرت طلبی وحرص


با دستای یه پیرغلامت پیرن سیاه بپوشه